Historia powstania Ośrodka


GENEZA POWSTANIA OŚRODKA

      Ośrodek Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej (ONDK) został utworzony w dniu 20 maja 1989 roku na mocy uchwały Zarządu Społecznej Fundacji Solidarności. Fundatorem Społecznej Fundacji Solidarności był ówczesny przewodniczący NSZZ "Solidarność" Lech Wałęsa, który podjął decyzję o przekazaniu pieniężnego daru Kongresu USA - dla zdelegalizowanego przez władze komunistyczne związku zawodowego NSZZ "Solidarność" - na rzecz ochrony zdrowia ludzi pracy i ich rodzin. W skład pierwszego powołanego Zarządu Fundacji weszli: prof. dr med. Zofia Kuratowska (Warszawa), prof. dr med. Joanna Muszkowska-Penson (Gdańsk), Alina Pienkowska (Gdańsk), Krystyna Zachwatowicz-Wajda (Warszawa), prof. dr med. Andrzej Szczeklik (Kraków), prof. dr med. Maria Kopeć (Warszawa), dr Marek Edelman (Łódź), Krzysztof Wojtyłło (Wrocław) i Stanisław Rudnicki (Warszawa). Głównymi inicjatorkami utworzenia ONDK w Gdańsku były: prof. dr med. Joanna Muszkowska-Penson i Alina Pienkowska - Przewodnicząca Krajowej Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia NSZZ "Solidarność". Na kierownika, a następnie Dyrektora Ośrodka Zarząd powołał dra Ryszarda Wyszomirskiego - specjalistę kardiologa i zlecił mu wszystkie sprawy związane z zakupem i sprowadzeniem aparatury oraz organizację i prowadzenie Ośrodka. W dniu 16 maja 2015r. na stanowisko dyrektora Ośrodka została powołana Pani Anna Szczepańska-Oleńska. Lokal na pomieszczenia Ośrodka udostępniła Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" w budynku przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku. Ośrodek rozpoczął swoją pełną działalność w dniu 15.02.1990 roku.CEL i ZAKRES DZIAŁANIA

      Podstawowym celem działania ONDK jest szybka, ambulatoryjna i nieinwazyjna diagnostyka kardiologiczna u pacjentów dorosłych i dzieci z chorobami układu sercowo-naczyniowego. W Ośrodku diagnozuje się głównie chorobę niedokrwienną serca, wady serca, zaburzenia rytmu serca i choroby naczyń.

FINANSOWANIE
      Funkcjonowanie ONDK opiera się na podpisywanych umowach o wykonanie usług medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia, z innymi placówkami medycznymi (publicznymi i niepublicznymi) oraz na usługach świadczonych pelnopłatnie.

BAZA MEDYCZNA

1) Najnowsza aparatura medyczna do nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej i naczyniowej oraz ultrasonograficznej.
2) Kadra lekarska i pielęgniarska o wysokim standardzie specjalistycznym.